اسکندر مقدونی،روزی در میان سپاه خود با سربازی روبرو شد که همواره در جنگ شکست میخورد،از او پرسید نامت چیست؟
سرباز گفت: اسم من اسکند میباشد!
اسکندر با خشم به او نگاه کرد و گفت: یا اسم خود را عوض کن یا کار خود را!

_____________________
مرتبط با: اسم..