جوانان پیش از آنکه به برکت دنیای اروپا کالای زن اینهمه ارزان و فراوان گردد "شب زفاف را کم از تخت پادشاهی" نمیدانستند.