یه پسر جلوم هست که اگه یه روسری مینداخت رو سرش زیاد تفاوتی با دخترعموم نداشت!!!! اسم خودشم گذاشته مرد!!!!!