عشق،عمیق و متمرکز کننده نیروها و تقویت کننده نیروی تخیل و یگانه پرست است و اما هوس،سطحی و پخش کننده نیروها و متمایل به تنوع و تفنن و هرزه صفت است.