یک فروشنده باید کالا را همان طوری که هست بفروشد،ولی یک دختر خوشگل فروشنده با ادا و اطوار و ژست های زنانه و در معرض قرار دادن جاذبه جنسی خود مشتری را جلب میکند.بسیاری از افراد که اصلا مشتری نیستند برای اینکه چند دقیقه با او حرف بزنند چیزی هم میخرند!!!