خواستم توی وبلاگ اصلی بنویسم، منتهی هم دلم برای اینجا تنگ شده بود
هم دل خودم گرفته بود... بهتر دیدم که دل و دماغ کاربرارو هم خراب نکنم...