امام صادق(ع) میفرمایند:
هر کس را علّتی عارض شد، در همان وقت هفت سوره حمد را بخواند؛ اگر علتش برطرف شد، اکتفا نماید، وگرنه، هفتاد مرتببه بخواند؛ و من عافیت اورا ضامنم .1
همچنین همان حضرت(ع) فرمودند:
اگر سوره‌ی حمد را هفتاد مرتبه بر میتی بخوانند، و روح به او برگردد، عجب نخواهد بود!.2

مطلب مرتبط:
برف + سیب‌زمینی + کاهو = ایمان | نُون و قلم

1: عین الحیات صفحه 493 | علامه محمد باقر مجلسی
1: عین الحیات صفحه 494 | علامه محمد باقر مجلسی