وجه شباهت دو مکتب مادی گرا ها و الهیون در این هست که هر دو مکتب دنیا رو دوروز میدونند... اما یکی میگه دنیا دوروزه پس باید نهایت لذت رو ازش برد...
یکی دیگه میگه دنیا دوروزه و باید نهایت استفاده رو ازش برد برای دنیای جاودانه باید تلاش کرد...