خب خداروشکر تا اینجا تونستم دل چند نفری رو شاد کنم... اما چه فایده؟ چه فایده که وقتی من همه دنیا رو بدم همه عالم رو هم خوشحال کنم، ذره ای از بزرگی گناه من کم نمیشه... البته اگر لطف و رحمت خدا نباشه... خدایا دلم فقط به امید کمک تو زندست...
استغفرالله الربی اتوب الیه