حالا که فکر میکنم میبینم خدا خیلی دوست داشت که ازم جدات کرد... آدم خوبی نیستم من...

خدایا شکرت...