برای دومین بار امروز داشتم جواب دیدگاه معین عزیز رو به نگارش در می آوردم که باز به دلیلی کل متن پاک شد!! دیروز که دستم اشتباها خورد به دکمه برگشت و متن پاک شد! امروز هم که تا آخراش رو نوشتم و برق رفت و به کلی پاک شد!! جالب اینکه برق یه دقیقه بعد اومد