باید مواظب باشم.. مواظب اگر نباشم شیطان هی توی قلمروم پیشروی میکنه... و اخرش هم تمام قلمروم رو ازم میگیره و من میشم یه اواره بیچاره که از خداشم جا موند...