- اسم من مرتضی هست، میدونی مرتضی یعنی چی؟
-نه، یعنی چی؟
-یعنی برگزیده، اما من واقعا برگزیده نیستم.. یعنی لایق اسمم نیستم... ایم تو چیه؟
-حمید
-تو واقعا لایق اسمت هستی؟یعنی قابل ستایش هستی؟
-آره قابل ستایش هستم
-خوب پس تو لایق اسمت هستی و واقعا هم حمیدی.. مسلمانان هم همینطوری هستند.. بعضی ها فقط اسمشون مسلمونه اما رسمشون نه مثل من... بعضی ها هم اسمشون مسلمونه و هم رسمشون مثل تو...