فکرشو که میکنم عامل اصلی این جدایی خود من بودم.. خودم با کار های گناه آلودم... چه کنیم که هر عملی عکس العملی خواهد داشت... عکس العمل عمل من هم شکستن و خورد شدن ما بود... به امید روز پیوند این شکسته ها...