گفتم: شهادت چیست؟
گفت: چیزی جز آزادی نیست.
گفتم: آزادی از چه؟
گفت: آزادی از مرده بودن...