تازه امروز خودمو شیعه معرفی کنم... اما چی بگم از خودم؟هم قولمو شکستم... هم دوباره باید خودسازی کنم...
آه