بعد این همه نبرد و شکست خوردن با شیطان...
بزرگترین و قوی ترین سلاح رو در برابرش کشف کردم...
اگر دست به این سلاح دفاعی ببریم بزرگترین هدف شیطان در ابتدا همین سلاح هست... یعنی اول قصد منهدم کردن این سلاح دفاعی را میگیرد و بعد حمله به شخص خود ما میکند... این سلاح دفاعی نماز اول وقته... واقعا تجربه بزرگیه... شکرت خدا