هر وقت خودت با چشمان خود جسدهای بی جان همه شیاطین رو دیدی،اونوقت تو فکرت بیار که راحت شدی... اما هنوزم نباید تو عمل بیاری که راحتی از شر جهنم... چرا که سنت خداوند آزمایش بنده هاش هست.. حال چه با شیطان و چه بی شیطان...