ترسناک ترین آزمایش های الهی آنی هست که خدا بخواهد روی تکبر و غرور فرد،آزمایش بگیرد... حتی جان دادن در راه خدا هزاران مرتبه آسان تر هست...