حالا که نا امیدم از رسیدن به تو،حالا که میدونم این یک آزمایش الهی هست،حالا که میدونم خواست خدا توی جدایی ما بود،دلم رو میسپارم به خدا،به دست همونی که جدامون کرد،کینه رو از دلم بیرون میکنم،حرمت عشقمون رو از بین نمیبرم. و با این حرف هام ناشکری نمیکنم..من باید از این فرصت استفاده کنم و خودمو به مراتب بالاتر ببرم.. این ناشکری خودش منو میندازه پایین.. افسوس گذشته رو خوردن هیچ فایده ای نداره که هیچ ضرر هم داره...شکرت خدا