هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل ودستم!ازدستم رفت به هرچه دلبستم