بیچاره همه چیز های کوچک که دلشان چیزاهای بزرگ میخواد... مثل من که تورو میخوام...