ارزش یک دوست آنقدرهست که برایش پل عبورشوم،حتى اگرنگاهش به زیرپاش نیفتد