در آسمان همیشه یکی هست که من ازش خواستم همیشه هواتو داشته باشه.سختی هاتو باهاش قسمت کن خیلی مهربون هست...