قبل جدایی میگفتی پول جمع کنم تا برای تولدت یه کادو بخرم... نه روز دیگه مصادف با ترکیدن بغض هامون.. مصادف با تولدم...