یا مقلب القلوب والابصار
ای دگرگون سازنده قلب ها و افکار

یا مدبر اللیل و النهار
ای تدبیر کننده شب و روز

یا محول الحول و احوال
ای دگرگون سازنده حال و احوال ها

حول حالنا الی احسن الحال
حال مارا به بهترین حال ممکن دگرگون ساز

سال 1392 بر تمامی دوستان مبارک باد