وقتی نکته ها خیلی دقیق و لطیف باشد اشخاض لایق را بالا میبرد ولی در مقابل افراد نالایق را گمراه میکند.
از خدا خواه تا زین نکته ها / در نلغزی و رسی در منتها
زانکه از قرآن بسی گمراه شدند / زین رسن قومی درون چه شدند