بدی و مشکلت این بود و هست که هیچ بدی نداشتی و نداری... منو ببخش که تنهایت گذاشته ام...به خدا قسم دوست داشتم که تنهایت نگذارم.. تا آخر زندگی ام پای تو بمانم... اما نشد... نگذاشتند... حال مینویسم و تنها مینویسم.. اما همیشه به یادت خواهم بود...