الهی هزاران بار توبه شکستم.نمیدانم چگونه اینبار هم توبه کنم...آخه خجل زده هستم از تو...
خدایا من مرد بودن در گناه نیستم... اگر رحم کنی و کرمت را دوباره به من هدیه کنی بسیار خوشحال میشم... اگر هم رحم نکنی و انتقام گناه را بگیری ناراحت نمیشوم از تو...که تو بهترین منتقمین هستی...
اما من در هر صورت از گناه خود پشیمانم