هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان / پی ناموس وی افتد نظر بولهوسان