چقدر امشب زیباست، بسیار بسیار بسیار منتظر امشب بودم، منتهی امیدوارم که بتونم ازش استفاده کنم... من شب قدر رو خیلی دوست دارم. خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم...
خداجون کمکم کن که بتونم بهترین استفاده رو از این شب گرانبها بکنم