خدایا
ای خدای خوبم، سلام ؛
خداجون دلم تورو میخواد، خداجون دلم آشفته بازاره... خداجون آرومم کن؛ که تنها یاد تو آرامش دهنده قلوب هست..
دوست دارم دوست دارم