خدایا به خودت قسم انتظار من از ماه رمضان این نبود..
خدایا خودت که شاهدی ولی... ولی ضعیفم به خدا ضعیفم... خدایا توی ماه تو هستم ولی حتی تکون نخوردم که هیچ پایین تر هم اومدم..
خداجون توی ماهی که نفس کشیدن مناجات هست، من به اوج ذلالت دارم میرم..
نمیگم تو مقصری.. نه خداجون مقصر که من هستم.. ولی خب چی میشه تو از سر تقصیر من بگزری؟ هرچند که میدونم اگر کسی مثل من باشه نمیتونه گناه و تقصیر شخصی مثل خودم رو ببخشیه.. ولی تو که مثل من نیستی... تو خدایی و من بنده.. تو رحمانی ولی من چی؟ خدا جون منو ببخش..