خجالت بکش احمق
خجالت بکش مرتضی
خجالت بکش
به خدا قسم آقات داره برات خون گریه میکنه...

حتی اشک نمیریزی برای آقات... اصلا اشک بخوره تو مغز سرت... چرا اینقدر گناه میکنی؟ چرا دلت اینقدر سنگ شده؟