اگه رفتم و برنگشتم به هر دلیلی یه لطف بزرگ کنید در حق من و حلالم کنید. سفر هست و هزار و یک خطر...