امشب قراره برم سفر..
سفر به سرزمین عشق
سفر به سرزمین نور
سفر به سرزمین شهدا
سفر به شلمچه گرانبها