دوباره زنده شدم من... به خواست خدا دارم اولین مقالمو بعد یک سال مینویسم...