گاز (gas) به طور کل خیلی مفیده... فوایدی که گاز برای انسان داشته زندگی رو برای اون خیلی ساده کرده...
اما همین گاز تنها در صورتی مفیده که توی مجراه خودش توی لوله ها باشه و درست مصرف بشه...
اما اگر از مجرای خودش بره بیرون چی؟ باعث انفجار میشه... اونوقت هست که دیگه فایده ای نداره...

دین دقیقا عین همین حالت مجراه رو داره.. دین نمیزاره انسان به هر جایی که بره که آخرش انفجار باشه...
فلسفه بعضی از محدودیت های دین هم در همین قسمت هست که مجرایی هست که بتونه انسان رو به بهترین مقام ها برسونه...

شاید یک سختی های خیلی سطحی وجود داشته باشه ولی در نهایت همین سختی های سطحی هست که به یک آرامش و موفقیت بزرگ ختم میشه...