بُور بَمیر!
اِسا مازِروُنی گَپ بِزوُئِن تی عار بَیّهِ؟ فِکر کِنّی دِتا آدِم تَن به تی تَن بَخِرده آدِم بِیّی؟!
فِکر کِنّی فارسی صُوبِت کِنّی خَلِه خارِچی هَسّی؟
وَچِه جان، مِه اِفتخِار هِسِّه مازِروّنی گَپ زَمِّه، مهِ اِفتِخار هِسِّه فارسی گَپ بَزوّئِنه دِلِه لَهجِه مازِروّنی دارمِه.
تّو کی هَسّی خانی مِه لَهجِه ایراد بَیری؟ وَچِه جان اَگه لَهجِه نِدارنی وِنِه شِه خِدِ رِ دِرِس هَکِنی. وِنِه تی عار بَوئِه کِه شِه اَصلِ لَهجِه رِ نِدارنی.
بُور، بُور هَرموُقِ آدِم بِیّی بِرُو اَمِه وِسِّه زِر زِر هَکِن.
اَرِه، اِتیِه


ترجمه:

برو بمیر

حالا مازندرانی حرف زدن برات عار شده؟فکر میکنی با دو نفر برخورد کردی آدم شدی؟

فکر میکنی فارسی صحبت میکنی خیلی خارجی شدی؟

بچه جون افتخار من هست مازندرانی حرف میزنم،افتخارم هست که تو فارسی حرف زدن لهجه مازندارنی دارم.

تو کی هستی که بخوای لهجه منو ایراد بگیری؟بچه جون اگه لهجه نداری باید خودت رو درست کنی.باید برات عار باشه که لهجه اصلیت رو نداری.

برو هر موقع آدم شدی بیا واسه ما زر بزن!

اره اینجوریه


به نقل از مرتضی گرانسایه

واقعا لذت بردم از این حرف! بی نهایت حال کردم! مرتضی دمت گرم.خیلی سالاری