خوب است که از خوبی دنیا نکاهیم

خوب است که از رنگ دل خود نکاهیم

خوب است که از دریای دل خود نکاهیم

خوب است که از زیبایی خود نکاهیم

خوب است که از آدمیت ها نکاهیمپ.ن: شعر آنی از خودم!!!!