بیش از 1000 سال از غیبت آقا میگزره... اگر 1000 سال دیگه یا هزار میلیون سال دیگه هم بگزره ولی مردم خودشون بستر رو آماده نکنند، آقا ظهور نمیکنه... تا آقا یار نداشته باشه نمیاد... تا اقا ادعا های مارو به عمل نبینه نمیاد... پس خودمون رو درست کنیم تا شاید قدمی برای ظهور آقا برداشته باشیم..

منبع: دیدگاهی در وبلاگ سحاب