اگر شخصی ... رفتگر نامیده میشود، باید همانگونه خیابان ها را جارو بزند که میکل آنژ نقاشی میکرد ، بتهوون سمفونی می ساخت و شکسپیر شعر می سرود. او باید آن گونه خیابان ها را جارو کند که تمامی موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و بگویند : اینجا رفتگری کار میکرد که کارش را خوب انجام میداد.
مارتین لوترکینگ