امروز دومین بار بود که در وبلاگی میرم که خیلی وقت بود نرفتم ولی آخرین مطلبی که دیدم ازشون مطلب خداحافظی و پایان رسوندن وبلاگ بوده.. یکیش ابراهیم ایلخانی و یکی دیگه هم باران بهاری عزیز که در گذشته از من خیلی بدی ولی میدونم که روح بارانی و بهاریش منو بخشیده...

به هر حال واقعا ناراحت شدم از پایان هر دو وبلاگ... امیدوارم هر دو وبلاگ بیان و دوباره شروع به کار کنند...