خیلی وقته که مردم روز های بارانی را خراب می نامند...