دلم هوای دوستان رو کرده...
رزمنده عزیز
داداش یاسر گلم
حاتم ابتسام
سهاب
مسیحا
آقای افشار
و...
بعد غیبت طولانیم دیگه تقریبا نظر هیچکدوم از دوستان رو ندیدم...