چند وقتی هست که هر کسی هر حرفی رو به من میزنه یکم که شد منکر حرفش میشه...
احتمالا بایستی باید برم سمت مکتوب شدن...

تازه داداشم که حرفش رو هم منکر میشه یک حرف هم درست میکنه تو ذهن خودش و میندازه گردن من!!!