دلم برای نوشتن تنگ شده... خیلی خیلی تنگ شده... در نوشتن حس هست، حس زندگی... بیخود نیست که خدا به قلم و نوشتن قسم میخوره...