دکلمه بعدی که خیلی از شنیدنش خوشم اومد بازم توی فیلم مادرانه این بود:

... اگه کار بدی کردی، به خودت بگو دارم کار بد انجام میدم... تا شاید یه روز بتونی بر نفست غلبه کنی ...