بسیار تعجب بر انگیزه برام...
اونقدر تعجب که قابل وصف نباشه...

دینی که اولین کلمه ای که در آن نازل شد " اقراء" باشه... چطور مردمان این دین همه عالم نیستند...

____________
پ.ن : اقراء را به "خواندن " ترجمه کردند، ولی منظور خواندی که از روی نوشته ای باشه (قرائت کردن)...