دارم برای کنکور خودمو میفرستم توی قرنطینه... !!! پس احتمالا تا حدود یک ماه دیگه خدا نگهدار...